sheetjs/types
SheetJS a9b8588e6c version bump 0.13.2: Buffer issues
- node 4.x buffer fix (fixes #1150 h/t @gabyidong)
- dependencies: CFB 1.0.8, codepage 1.14.0
- json object stream
2018-07-08 23:46:11 -04:00
..
.npmignore version bump 0.11.2: proper plaintext parsing 2017-08-10 19:46:34 -04:00
bin_xlsx.ts version bump 0.12.12: ecosystem deprecations 2018-05-05 02:34:37 -04:00
doc.ts version bump 0.12.12: ecosystem deprecations 2018-05-05 02:34:37 -04:00
index.d.ts version bump 0.13.2: Buffer issues 2018-07-08 23:46:11 -04:00
Makefile sheet_to_html 2017-05-16 13:45:35 -04:00
tsconfig.json version bump 0.10.8 2017-07-10 18:18:18 -04:00
tslint.json version bump 0.12.12: ecosystem deprecations 2018-05-05 02:34:37 -04:00
write.ts version bump 0.12.12: ecosystem deprecations 2018-05-05 02:34:37 -04:00
xlsx-tests.ts version bump 0.12.12: ecosystem deprecations 2018-05-05 02:34:37 -04:00