sheetjs/.gitignore
SheetJS c0b4895881 version bump 0.12.12: ecosystem deprecations
- node 10 `Buffer` deprecation workaround (with dependency update)
- Angular 6 global deprecation workaround (fixes #1088 h/t @cristhiank)
- BIFF8 write standard and custom properties
- TH elements in HTML string (fixes #1090 h/t @GigiSan)
- planmaker export quirks
2018-05-05 02:34:37 -04:00

34 lines
464 B
Plaintext

node_modules
package-lock.json
*.tgz
_book/
misc/coverage.html
misc/prof.js
v8.log
tmp
*.[tT][xX][tT]
*.[cC][sS][vV]
*.[dD][iIbB][fF]
*.[pP][rR][nN]
*.[pP][mM][dD]*
*.[pP][dD][fF]
*.[sS][lL][kK]
*.socialcalc
*.[xX][lL][sSwWcCaAtTmM]
*.[xX][lL][sSaAtT][xXmMbB]
*.[oO][dD][sS]
*.[fF][oO][dD][sS]
*.[xX][mM][lL]
*.[uU][oO][sS]
*.[wW][kKqQbB][S1234567890]
*.[qQ][pP][wW]
*.[bB][iI][fF][fF][23458]
*.[rR][tT][fF]
*.[eE][tT][hH]
*.123
*.htm
*.html
*.sheetjs
*.exe
*.img